Forretningsbetingelser

1. Navn og virksomhedsregistrering
Firmaet er registreret under navnet ”GEOTRAIL Event”. Betegnelserne "GEOTRAIL Event", ”GEOTRAIL” og "Geotrail”anvendes synonymt.
CVR-nr. 39304309

2. Adresse og kontaktoplysninger
Fysisk adresse: GEOTRAIL, Belsager 82, 2670 Greve Strand
Web adresse: www.GEOTRAIL.dk
Mail adresse:
Mail@GEOTRAIL.dk

3. Ejerskab og ledelse
GEOTRAIL ejes af GEOBASE Holding (CVR 39248182), og ledes af Morten G. Salomonsen, der alene har autorisation til at indgå bindende aftale for firmaet.

4. Bankforbindelse
Bank: Danske Bank
Reg.nr.: 3409
Kontonr.: 12551142


5. Betaling
Vilkår for erhvervskunder – ruteplanlægning
Betalingsvilkår aftales individuelt. Der kan afregnes efter aftalt fast pris eller timepris. Faktura fremsendes for én måned ad gangen med betalingsfrist 15 dage netto.

Vilkår for erhvervskunder – friluftsaktiviteter
Faktura udstedes af GEOTRAIL i forlængelse aktivitetens gennemførelse med betalingsfrist 15 dage netto.

Såfremt kunden aflyser aktiviteten senere end to uger før aktiviteten beregnes betaling af 25% af det aftalte beløb.

Såfremt kunden ikke møder op til aktiviten eller aflyser senere end 24 timer før aktiviteten beregnes 100% betaling af det aftalte beløb.

Vilkår for privatkunder – friluftsaktiviteter:
Betaling gennemføres af to rater:
- 1. rate (50%) betales til GEOTRAIL konto senest én uge efter indgåelse af aftale om aktiviteten.
- 2. rate (50%) betales kontant ved aktivitetens start.
Der udstedes faktura på det samlede beløb i f.m. betaling af 2. rate.
Såfremt kunden aflyser aktiviteten eller undlader at møde op til aktiviteten tilbagebetales 1. rate ikke. Se særlige forhold ved aflysning p.g.a. vejrforhold (se pkt. 11).

6. Øvrige aftaleforhold
Tid, sted, varighed og pris aftales skriftligt mellem kunde og GEOTRAIL. Dette sker almindeligvis pr. mail
og med begge parters bekræftelse af aftalen. For længerevarende engagementer anvendes GEOTRAIL
standardkontrakt.

I f.m. friluftsaktiviteter oplyser kunden:
- Deltagerantal.
- Særlige ønsker til aktiviteten.
- Evt. bespisning og drikkevarer i f.m. aktiviteten (tilkøbes separat).
- Særlige ønsker til præmie (tilkøbes separat).

I f.m. ruteplanlægning oplyser kunden:
- Produkter, der ønskes udarbejdet.
- Evt. særlige kvalitetskrav til produkterne.
- Krav om leveringstid.
- Evt. særlige myndighedskrav til produkterne.
- Endvidere aftales godkendelsesprocedurer samt vilkår for efterfølgende tilretning af produkterne.

7. Kundens ansvar i f.m. gennemførelsen friluftsaktiviteter:
Før aktiviteten:
- Forberede deltagerne på deltagelse i aktiviteten, herunder tilsikre at alle deltagere er iklædt praktisk tøj
  og fodtøj i f.t. årstid, vejr og terræn.
- Møde op på aftalt tid og sted med alle deltagere.

Under aktiviteten:
- Medvirke positivt til at aktiviteten kan gennemføres tilfredsstillende.
- Såfremt der erkendes behov for tilpasning af aktiviteten (af hensyn til deltagere, vejrforhold eller lignende) medvirke positivt til en god og smidig justering.

Efter aktiviteten:
- Tilsikre at alt udleveret materiel afleveres retur til GEOTRAIL ved aktivitetens afslutning.
- Deltage i optælling og kontrol af materiellet inden kunden forlader stedet for aktivitetens gennemførelse.

8. Aflysning af friluftsaktiviteter p.g.a. nedbør
En del af det udstyr der anvendes ved friluftsaktiviteter er følsomt overfor nedbør. Det gælder i særdeleshed de anvendte computere. Endvidere kan voldsom nedbør virke demotiverende for deltagerne i aktiviteten. Derfor forbeholder GEOTRIAL sig retten til at aflyse gennemførelsen af en aktivitet indtil ét døgn før aktivitetens planlagte gennemførelse i tilfælde af udsigt til væsentlig nedbør (over 1 mm jf. DMI
byvejr for området, hvor aktiviteten gennemføres).

9. Erstatning for ødelagt eller tabtgået materiel
Kunden er ansvarlig for at erstatte materiel der ødelægges eller bortkommer i f.m. aktiviten som følge af deltager(-es) forsættelige handlinger (f.eks. bevidst ødelægger materiel) eller skødesløshed (ikke afleverer materiel tilbage efter aktiviteten eller behandler materiellet voldsomt).

Erstatningspriser for væsentligste materielgenstande:
- Garmin GPS OREGON 550: 3.000 kr.
- Topo Danmark kort til GPS eller computer (SD kort): 1.000 kr.
- Garmin GPS tracker GTU-10: 1.000 kr.
- IBM bærbar computer: 4.000 kr.
- 4G modem: 300 kr.
- Genopladelige batterier: 10 kr./stk.

10. Skader på personlige ejendele samt personskader
Friluftsaktiviteterne gennemføres i almindeligt dansk normalterræn, og hvis man snubler og falder under gennemførelse af aktiviteten kan tøj blive beskidt, vådt eller beskadiges ligesom deltagerne kan pådrage småskader. GEOTRAIL påtager sig ikke ansvaret for sådanne forudseelige og hændelige skader.

GEOTRIAL tilsikrer, at der er en førstehjælpskasse med indhold til rådighed i f.m. gennemførelse af friluftsaktiviteter.

11. Aflysning af friluftsaktiviteter
I tilfælde hvor GEOTRAIL aflyser aktiviteten p.g.a. vejrforhold eller forfald refunderes det samlede betalte beløb til kunden og kunden tilbydes at der aftale en ny aktivitet hurtigst muligt efter den aflyste aktivitet.

I tilfælde hvor kunden aflyser aktiviteten senere end én uge før aktivitetens planlagte start afkræves kunden 50% betaling af aktivitetens fulde pris.

I tilfælde hvor kunden udebliver fra aktiviteten eller aflyser aktiviteten mindre en 12 timer før aktivitetens gennemførelse afkræves kunden 100% betaling af aktivitetens fulde pris inkl. evt. særlige aftaler vedr. forplejning, drikkevarer, præmie mv.

12. Andre krav
Krav mod GEOTRAIL kan ikke overstige summen af den på det aktuelle tidspunkt udestående betaling.